Copyright © 2023. All Rights Reserved

Връщане на артикули

Връщане на артикули

Клиентът има право, без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва конкретна причина, да върне получената стока. Съгласно Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя, на клиента ще бъде възстановена пълната заплатена сума. В случай на връщане и/или замяна на даден/и артикул/и, транспортните куриерски разходи са за сметка на клиента, освен в случаите, когато връщането/замяната е по вина на ХАВЛИЕН СВЯТ. Връщането се допуска само при следните условия:
 

  • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ХАВЛИЕН СВЯТ адрес за кореспонденция или устно чрез обаждане до представител на същите, в срок не по-дълъг от 14 дни от получаването на стоката от потребителя;

 

  • стоката е в добър търговски вид - оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ХАВЛИЕН СВЯТ – фактура (ако е издадена такава), касов бон;


ХАВЛИЕН СВЯТ си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.Извадка от Закона за защита на потребителите (с последно изменение, публикувано в ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от  25 Юли 2014 г.):

"Чл. 55. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора - при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и
посочено от потребителя...
...
(1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
..."